Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete által végzett adatkezeléshez

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő:Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (FOME)
Székhely:1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 9. fszt.1.
Postacím:1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 9. fszt.1.
E-mail:info@fogyasztovedok.hu

2. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása

3. A kezelt adatok köre és célja

A kezelt adatok: Az Egyesülethez (FOME) fogyasztóvédelmi tanácsadás céljából írásban (facebook felületen, e-mailben, a weboldal felületén beépített üzenetküldőn) érkező fogyasztói megkeresésben leírt név, születési adat, kapcsolattartási adatok.

Az adatkezelés célja: Az Egyesület fogyasztóvédelmi tanácsot ad a hozzá forduló fogyasztóknak. Az Egyesület célja, hogy általános fogyasztóvédlemi tanácsadással segítse a hozzá forduló fogyasztókat. Az Egyesülethez beérkező fogyasztói megkeresések során a fogyasztók által megadott személyes és kapcsolattartási adatokra az Egyesületnek kizárólag a tényállás felállításához, és a szakmailag megalapozott tanács elkészítéséhez, valamint a fogyasztóhoz való eljuttatásához van szüksége.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Egyesület az általa kezelt adatokat legfeljebb a projekt végéig tárolja.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

-Az érintett nevéhez, születési adataihoz, elérhetőségeihez, mint adatokhoz kizárólag az Egyesület, mint adatkezelő, illetve az Egyesület tanácsadói, és a koordináció férhet hozzá. A fogyasztók megkereséseiben – melyek az Egyesület és a Panaszakadémia Facebook felületén, az info@fogyasztovedok.huinfo@panaszakademia.hu , illetve a info@fome.hu e-mail címen, valamint a panaszakademia.hu, a www.fome.hu weboldalba beépített üzenetküldőn keresztül érkezhetnek – található nevét, kapcsolattartási adatokat az Egyesület harmadik fél számára nem továbbítja, nem adja ki.

-Az érintett nevét, születési adatait, és a kapcsolattartási adatokat az Egyesület info@fogyasztovedok.hu, info@panaszakademia.hu, info@fome.hu levelezőrendszerében tárolja, ezekhez kizárólag a fentebb megjelölt személyek (tanácsadók, koordináció férhetnek hozzá).

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

6.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Egyesülettől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Egyesület milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési céllal; mennyi ideig kezeli, illetve milyen forrásból származnak a személyes adatai.

 6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy – az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül – írásban kérheti, hogy az Egyesület módosítsa valamely személyes adatát. Az Egyesület a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

6.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Egyesülettől a személyes adatainak törlését. Az érintett által megadott adatkezelési hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Az Egyesület a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

6.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Egyesület a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Egyesület a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni.