Rezsi-rémálom: szökik a víz vagy rossz az óra

A kormányzati rezsicsökkentést csökkentő intézkedések bejelentése óta az egész ország a számláit nézi, a fogyasztását számolja, és a spórolási lehetőségein agyal. Pedig néha hirtelen megváltozó szabályozás nélkül is összeugorhat az ember gyomra a számlalevelet nézegetve.

Segítségüket szeretném kérni vízmérő panaszommal kapcsolatban.

2020. májusában 182 m3-en állt a mérő óra, előtte utoljára 2019 novemberében volt leolvasás (11.26.) akkor 21 m3 mutatott. Ez 161 m3 fogyasztást jelent 18 hónap alatt, ami teljességgel lehetetlen. Az addigi és azutáni számlázások is mutatják, hogy az átlag havi fogyasztásom 3-3,5 m3.

2018: 5. hó 13 m3, 11. hó 23 m3

2019: 5. hó 18 m3 becsült (májusban óra csere volt), 11. hó 20 m3 leolvasott (óra állása 21 m3)

2020: 5.hó 20m3 becsült (41 m3) 11. hó 20m3 becsült (61 m3)

2021: 5.hó 121 m3 leolvasott (óra állása 182 m3), 11. hó 24 m3 leolvasott

2022: 5.hó 16 m3 leolvasott

Mindezek ellenére a 05.25-07.15 közötti fogyasztást vették alapul a másfél éves átlagszámításukhoz, ami időszakban feltöltöttem egy medencét (amit 07.09-én vettem, igazolásul fotókat csatoltam), és nyaraló barátaim is voltak itt.

A számításukkal kapcsolatban azt is bepanaszoltam, hogy 2020-ban nem jött a leolvasó, aminek ellenkezőjét nem tudták bizonyítani. Ha 6 havonta lett volna leolvasás akkor 9 helyett 20 m3-re jött volna ki a havi átlag fogyasztás… azt hogyan viszonyítanák a 7 m3-hez?

Részlet a levelükből:

„Tájékoztatjuk, hogy a kifogásolt 5021949272 számú számla elott olvasott mérőállással csak 2019.11.14-én rendelkeztünk, akkor a vízmérő állása 21 m3 volt. Ezt követően számláink becsült fogyasztást tartalmaztak 2021.05.25-ig, mikor is a vízmérő tényleges állása 182 m3 volt, majd 2021.07.15-én 193 m3. A másfél hónap átlagfogyasztása 7 m3. 2019.11.14-2021.05.25-ig az átlagfogyasztás 9 m3. Fentiek alapján a reklamált számla jogosságát fenntartjuk.” (a levelet (2-öt), kapcsolódó e-mailt-t és fotókat csatoltam)

Csőtörés nem volt, többszöri ellenőrzéskor láthatóan nem szivárgott sehol a víz (állt az óra), és a további óra állásokat figyelve az is bebizonyosodott, hogy jól mér az óra, plusz ha figyelembe vesszük a becsült fogyasztást (6 havi átlag 20 m3-t), akkor pont 100 m3-rel mutatott többet, mint előtte és utána.

Ez nekem egyértelműen azt mutatja, hogy a vízmérő százas mutatója valamikor (a másfél év alatt) 0-ról 1-re ugrott anélkül, hogy a tízes mutató túlfordult volna a 9-es értéken. Ezért nem is kértem pontossági vizsgálatot, csak mechanikait. Többször is mondtam, írtam, hogy vizsgálat nélkül elfogadom, hogy jól mér az óra, de a protokollra hivatkozva kényszerítettek erre a vizsgálatra. Nem tudom, ez mennyire törvényes? (levelüket csatoltam) Kifizettem a pontossági vizsgálatot, ami természetesen a várt eredményt hozta. Most ott tartunk, hogy kérhetem a mechanikai vizsgálatot 45e Ft-ért, vagy fizessem ki a 100e Ft-os számlát… különben hamarosan elzárják a vizet.

1.Milyen lehetőségeim vannak, ha nem tudom kifizetni a vizsgálatot, illetve mennyire biztos, hogy ez a szerkezeti vizsgálat kimutatja, hogy fordult egyet az óra mutatója (fogaskereke), amikor nem kellett volna? Én biztos vagyok benne, hogy csak ez történhetett… egyedül élek, és nem használhattam el 3-szor (vagy 6-szor) több vizet, mint előtte meg utána.

2. Mennyire vonható felelősségre a vízóra leolvasó a vízművek számítási hivatkozása okán?

3. Amennyiben végül mégis követelhetik a számla kifizetését, de nem tudom még részletre sem (jelenleg munkanélküli vagyok, nincs jövedelmem), akkor mit tehetek? A rendes havi számlákat időben ki szoktam fizetni, nincs elmaradásom.

Mielőbbi segítségüket előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Dorottya

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Dorottya!

 

Esetedben a következő, konkrét, tömör és közérthető jogszabályi rendelkezések a relevánsak:

58/2013. (II. 27.) Korm.rendelet

64/A. § *  (1) Ha a felhasználó az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli, köteles azt a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. A víziközmű-szolgáltató a bejelentéstől számított 8 napon belül köteles a kifogásolt fogyasztásmérőt ellenőrizni. Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről annak tulajdonosa haladéktalanul köteles gondoskodni.

(2) Ha valószínűsíthető, hogy a fogyasztásmérő rendellenesen működik, vagy ha az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzés során a megfelelő működés kérdésben a felek között vita alakul ki, a felhasználó, az elkülönített vízhasználó vagy a víziközmű-szolgáltató kezdeményezi az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő mérésügyi hatósággal történő metrológiai pontossági ellenőrzését, és ha indokolt, független szakértővel történő metrológiai szerkezeti vizsgálatát (a továbbiakban együtt: pontossági vizsgálat).

(3) A pontossági vizsgálatra nem kerül sor, ha a fogyasztásmérő tulajdonosa – az ellenérdekű fél részéről bejelentett kárigény tényének elismerésével együtt – haladéktalanul másik hiteles fogyasztásmérőt szerel fel.

(4) A pontossági vizsgálat költségeit a kezdeményező fél megelőlegezi.

(5) A pontossági vizsgálat kezdeményezését követő 8 napon belül a víziközmű-szolgáltató saját költségén másik hiteles fogyasztásmérőt szerel be.

(6) A pontossági vizsgálat idejéről, helyéről az ellenőrzést végző hatóság az érintetteket legalább 5 nappal korábban, igazolható módon írásban értesíti. A pontossági vizsgálat végrehajtását az érintett felhasználó és az elkülönített vízhasználó vagy a víziközmű-szolgáltató távolléte nem akadályozza.

(7) Ha a pontossági vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek

a) megfelelt, a fogyasztásmérő (5) bekezdésben meghatározott cseréjének díja és a pontossági vizsgálat költsége a vizsgálatot kezdeményezőt terheli;

b) nem felelt meg, a fogyasztásmérő (5) bekezdésben meghatározott cseréjének díja és a pontossági vizsgálat elvégzésének költsége – a (8) bekezdésben foglaltak kivételével – a fogyasztásmérő tulajdonosát terheli.

(8) Ha a fogyasztásmérő rendellenes működése, vagy hibája, sérülése valamelyik fél szerződésszegő magatartásának a következménye, a fogyasztásmérő (5) bekezdésben meghatározott cseréjének és a pontossági vizsgálat elvégzésének díja, a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeivel együtt a szerződésszegő felet terheli.

65. § (8) * Ha a felhasználó a szolgáltatási díjat nem fizeti meg, a víziközmű-szolgáltató – a Vksztv. 58. §-ban meghatározott következményekre való figyelemfelhívás mellett – legalább kétszer írásban felszólítja a felhasználót fizetési kötelezettsége teljesítésére. A felszólításnak tartalmaznia kell a felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét, a felhasználó címét, a felhasználási hely címét, az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő gyári számát, a szerződésszámot, a bizonylatszámot, az esedékességet, lejárt idejű tartozás összegét, valamint annak eredeti fizetési határidejét. A fizetésre történő második felszólítás felhasználó részére történő kézbesítése és a Vksztv. 58. §-ban meghatározott intézkedés alkalmazása között legalább 15 napnak el kell telnie. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végre kívánja hajtani.

2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.)

58. § (1) * A víziközmű-szolgáltató a létfenntartási, a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése mellett a víziközmű-szolgáltatás korlátozása, illetve felfüggesztése körében az alábbi intézkedések megtételére jogosult:

a) a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben korlátozhatja,

b) az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet el,

c) lakossági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, ha a létfenntartási és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást más, elérhető módon biztosítja,

d) előrefizetős mérőt helyezhet el, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésében a felhasználóval megállapodott, vagy

e) nem lakossági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, illetve 45 napon túli díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közszolgáltatási szerződést felmondhatja.

Kérdéseidre a válaszok:

1. Mivel Egyesületünk munkatársai műszaki szakismerettel nem, csupán jogi ismeretekkel rendelkeznek, ezért első kérdéseddel javasoljuk, hogy a szolgáltatóhoz fordulj válaszért!

2. Második kérdésed kapcsán azt mondhatjuk, hogy a bizonyításra sajnos a szakértői vizsgálaton túl más opció nem áll a rendelkezésedre.

3. Harmadik kérdésedre a választ az imént hivatkozott jogszabályok között találod, azaz az álláspontod bizonyítása hiányában az esedékes díjakat köteles vagy megfizetni, ellenkező esetben a szolgáltató a fentebb olvasható következményeket alkalmazhatja.

Akkor azonban, ha a fentebb hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján sem sikerül rendezni a jogvitát, úgy a lakóhelyed szerint illetékes Békéltető Testületnél alternatív vitarendezési eljárást kezdeményezhetsz. Ezt díjmenetesen veheted igénybe abból a célból, hogy immáron hivatalos kereteken belül is megkíséreld rendezni ügyedet a szolgáltatóval.

A Békéltető Testületről és eljárásáról, annak megindításáról az alábbi linkre kattintva olvashatsz bővebben: www.bekeltetes.hu

Amennyiben pedig a szolgáltató eljárását aggályosnak tartod, úgy a felettes szervénél, azaz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatalnál tehetsz panaszt.

Bízunk benne, hogy válaszunkkal a segítségedre lehettünk.

Üdvözlettel:

a Panaszakadémia csapata

Hozzászólok